Ringkommisjonen 1735-1737

 

Fortøynings- og festeanordninger i land var viktige installasjoner for seilskipenes navigering og opplag.  Store fortøyningsringer i jern ble anlagt på egnede fortøynings- og opplagsplasser, og andre fester ble anlagt til bruk under varping, det vil si forhaling av skipene ved hjelp av trosser og trekkraft fra land.

I årene 1735 til 1737 foretok en kongelig nedsatt havnekommisjon under ledelse av loskaptein Gabriel Christiansön undersøkelser og kartlegging av fortøyningsringene i Arendalsområdet og ellers på kysten.  Kommisjonens rapporter er bevart i Riksarkivet, og gir interessant innsikt i en viktig del av arbeidet med datidens "infrastruktur".  Øyvind Rosenvinge har gjort en avskrift av kommisjonens rapporter, og nedenfor gjengis med hans velvillige tillatelse utdrag av de deler som vedrører Sandvigen og omegn, inklusive fortøyningsringen på Martheskjær.

Vi begynner med kommisjonsformannens skriv datert 25. februar 1737 til kong Christian VI  i København,  hvor loskaptein Christiansön anbefaler på grunnlag av kommisjonens undersøkelser anlegging av flere ringer, og ber om tilskudd fra Kongens kasse til å gjennomføre dette for å bedre forholdene for skipstrafikken på kysten, som han påpeker uten selv "... at have den allerringeste Particulair Nytte deraf":

 

Stormægtigste Allernaadigste Kiere Konge og Herre

 

Efter Eders Kongl. Majts allernaadigste befaling udi Forordningen av 16de Sept. 1735, og efter min aller underdanigste Pligtskyldighed, har Jeg ved et hvert Stæd, saavel ved Kiöbstæderne som paa alle Udhavner, med et hvert Stædz Magistrat, og med een fra hvert Stæd beskicket Borgermand, holdet een ordentlig Havne-Commissions Forretning udi det heele Syndenfieldske District i Eders Kongel. Majts Riige Norge:  Af hvilke holdte Forretning een Gienpart er insinuered til Rigets Stadtholder Deres Höj Grevel Excellence Hr Grev Rantzau; som udi det Norske Cancellie Archiv er henlagt, og een ligelydende Gienpart deraf til Deres Höj  Grevel Excellence Hr Grev Danneskiold underdanigst insinuered.

 

Greve Christian Rantzau (1684-1771), stattholder i Norge 1731-1739

Udi samme Forretninger befindes 129 Ringer at være indsatte udi Havnerne eendeel efter Eders Kongel Majts dem givne allernaadigste Privilegier, og eendeel efter approberet Adkomster, alt følgelig Eders Majts allernaadigste Forordning; Men endnu behøves nödvendig at indsettes 95 Ringer, hvoraf Selfeyeren, som tilhörer Landet, hvor samme Ringer skal indsettes, vil self bekoste 41; Derimod er 54 Ringer som Selv Eyeren af Landet ikke vil bekoste, efter de herved insinuerede Extract af alle Forretninger.  De sidste foregive at det er for dem som Fattige Folk alt for Kostbart at bekoste saadanne Ringe.  Da som det er saavel de Höie Herrer udi ober Admiralitetet, som og de Söeofficierer der har værether udi Norge med Eders Majts Orl Skibe, noksom bekinndt, hvor nödvendigt  det er, at de Norske Havne  baade for Eders Kongl Majts egne Orlogs, og andre Skibe, men og for alle andre Söefarende, at tilforladelige Ringer udi alle og særdeles Vestre Havner blev indsat; Saa maa Jeg ikke efterlade saadant  for Eders Kongl Majt  allerunderdanigst at tilkjendegive, og derfor giöre  den allerunderdanigste Forestilling, om Eders Kongel Majt til disse Ringer at lade forferdige og indsætte allernaadigst vil tillade, at mig ved den Norske Casserer Hr Kancellie Raad Kölle maate forskydes som et Laan af Eders Majts Cassa 1.000 Rdl, imod saa sufficant Caution inden krav og Dag fra Pengernes annamelse  med Renter at betale, som Cassereren  self derfor vil være ansvarlig.  Thi saa skulde  Jeg söge Credit for de övrige Ringe som vil medgaa, og efter den herhos med allernaadigst  insinuerede Model lade indsette de behövende 54 Ringer  som de skal være efter Forordningen; Ey paatriftende at naar Ringerne  ere indsatte, at jo Selv Eyeren av det land , Holme og Skiær, hvor Ringerne vorder indsat, jo nok finder Adveje at udlöse mig, når de fornemmer ar Ringerne staar indsat, og meere begjerer Jeg ikke; Saasom de Self da kand oppeberge indkomne Ringe Penge af alle de Skibe, som kommer paa Havnen og som deraf godvillig vil betiene; Paa den Maade kunde alle Havner med Ringer blive forsynet, som ellers ikke staar.

Allernaadigst kiere Herre og Konge!  Jeg beder allerunderdanigst at Eders Kongel Majt ikke anseer  det unaadigt at Jeg understaar mig at giöre den allerunderdanigste Forestilling, Thi min eeneste Intention og Wyemerke derved er alleene at Jeg kand  faa alting udj Havnerne  reguleret og Sat udi Stand efter Eders Kongl Majts egen allernaadigste Villie og Befaling, og til det Public Nytte, uden at have den allerringeste Particulair Nytte deraf.  Til min Död forblier jeg

Tønsberg dj: 25 Febr 1737 

Eders Kongel Majts allerunderdanigste trode indfödte Undersot og Tiener 

Gabriel Christiansön

 

Kommisjonen hadde allerede i skriv av 25. februar 1735  gitt en oversikt over eksisterende ringer langs kysten "..udi det Syndenfieldske District", som vi gjengir her.  Det går klart frem av denne oversikten hvilken betydning Merdø og Sandvigen hadde for datidens skipstrafikk - antallet fortøyningsringer er langt høyere her enn i havnene rundt, Arendal inklusive.

Spesification

Over alle Kiøbsteder, Ladestæder og Udhavne udii det Syndenfieldske District, hvor Jern=Ringer udi Havnerne indsat fören Hans Kongel. Maj.ts allernaadigste udgangne Forordning af 16de September 1735 udkom; Hv ormange Ringer, som endnu udi hver Havn fornödigens, og som Self-Eyeren af de Land, Holmer og Skier, hvor Ringer bör indsettes, som Self-Eyeren af Landet ej vil lade indsette men har overdraget deres Lands eller Eyendoms det til hvem Jeg kand formaae bemelte Ringer at indsette alt fölgelig Forordningen og de over Havner tagne Forretninger udi Aaret 1736.

Hvor Ringer er indsatte förend sidste Forordning av 16de Sept 1735 udkom

Hvor Self-Eyerene Self vil bekoste de Ringer som endnu skal indsettes

Hvor Eyeren af Landet ikke vil bekoste de fornödne Ringer som skal indsettes

Antall

Antall

Antall

(Her følger så hele listen over fortøyningsringer fra Fredrikshald til Åna Sira.  Medtatt her bare de som har interesse for vårt distrikt)

Narestöe

---

---

---

Ahrendal 
Har tilforn været 3de Ringer förend Forordningen
udkom.  Men da ingen Adkomst derfors er indkommen, saa bör deraf endnu ingen Ringe=Penge oppebæres

---

4

---

Merdöe og Sandvigen

8

8

---

Hesnis

---

---

1

Haaöe

---

---

2

Homborgsund

3

2

3

Bræchestöe

---

---

5

Summa

129

41

54

 

Saaledes rigtig extraheret af forretningerne, som til Deres Höj Grevel. Excellence Hr. Statdhoider Rantzau er kiennt, for i Archiver udi Christiania at henlegges.

Christiania udj 25de Fbr. 1735

G. Christiansön

 

Så til selve kommisjonens rapport.  Den tar for seg havn for havn og ankerplass for ankerplass nedover kysten, med start i Brekkestø 5. november 1736. Herunder følger utdrag av rapporten for Merdø og Sandvigen:

 

Gabriel Christiansön

Deres Kongl. Mayts LoodtsCapitain Syndenfields udj Norge

Jacob Jersin Niemann

Constitueres Byefoged udi Arendahl og WesterRiisöer, og

Lars Bertelsön

Borger og Ind vaaner udj Arendall

 

Giör Vitterligt:  At Anno 1736 den 3de Novembris blev dend eftter Hans Kongelige Mayts allernaadigste Forordning Da. 16. September 1735, Anordnede HavneCommission, for at efftersee og begrandske Söehavnernes tilstand udj det Syndenfieldske District, og for nærværende tiid de under Arendahls Tolderie Sorterende Havner og Ladepladser, af os forelagd, I overværelse af Havnefogden Sr Petter Mathiæson Böeg, og toeg Begyndelsen udj Bræckestöe  som er den Vesterste Havn under Arendals Todleries District effter dend i dag af mig  Jacob Jersin Nieman som Constituered Byefoged fra Arendahl inden Commissionens holdelse  udj Bræckestöe for Christiansands Tolderies District.....

Den 6te Novembris blev Commissionen igien fortaget udj Havnen Merdöe, som stræcker sig  udj W.S.W og O.S.O hvor de 2de da tilstedeværende Loodser Gunder Svendsön og Lars Tiöstolsön blev indkaldet, for at give Commissionens nærmere opplysning, saa vel angaaende de udj Merdöe=havn, hvorunder Ræwesand er innbegreben, saa og Sandwiigen, forhen indsatte Ringer, som at give til kinnde hvor fleet Jærn Ringer til de Seylendes fornödenhed beskrevne Havner ernöediges, Samme tild blev  og for Commissionen indkaldet  Sr Christen Clausön Bang Borger og Indvaaner udj Arendahl, som er tilhörende de Ringer der udi bemedlte Havner allereede er indsatte, eftter det hannem udgivne Skiöde af forige Tolder Rasmus Christensön, der er grundet paa  Salig Höyloflig Ihu kommelse Kong Friderich den fierdes Allernaadigste Brev datered 2de Novembris 1705. - Hvor da Commissionen toeg begyndelse at oplodde Havnen  udj Mærdöe, og befandtes  Dybet at være =10=, 11 til 12 Favner  med opgaaende Grund til Landet, goed Ankerbund, indseylingen  til Nerdöe, det Östre Indlöb er Dybet med ordinaire Vand  14 Hollandske foed, under Rewesand tvers over for Mærdöe  er Dybet 14 til 15 Favner opgaaende Gund, og goed Ankerbund, udj disse Havner befandtes at være: udj Merdöe 5 Ringer,  nemlig No 1 ved Hans alsagsöns Huus, denne Ring befandtes temmelikg goed, saasom ickun smaae Fartöyer benötter sig der af.  No2 indsatt  i Husseberg Tangen, paa samme Siide Merdöe, denne Ring befandtes udögtig, og vil en anden goed og paalidelig Ring indsettes, strax ved hvor samme Ring nu staaer.  No3 er indsat midt paa Merdöe strax inderfor Batteriet, samme Ring bnefandtes for nærværende tiid at være goed, endig den er noget slidt udj ôyet, No4 er indsatt paa Wester ende Merdöe=Nabben kaldet, bemeldte Ring er effter Commissionens og de 2de medhafte Loodtseres efttersyn ligesaa befunden for nærværende tiid at være goed, Mens i fald tiderne Saaledis skulle blifve  forandret at Orlogs Skibe var ventede udj Havnen, da vil paa dette Stæd een Sværer og merer Sufficant Ring indsettes.  No5 er indsatt  paa Wester ende af Skude holmen kaldet, denne Ring blev af Commissionen Casseret, og vil een stoer og paalidelig  Ring steds indsettes, saa som det i tilfælde , meget vil ankomme paa samme Ting, Nock behöves nödvendiog udj denne Havn til de Seylendes sickerhed, saa vel for at  fortöie Deris Skibe, som at gaae under Seyl, saa fremt denne Havn der altid har  og meeget bliver sögt af de Seylende, moed goede og tilforladelige fastigheder skal blive forssyned til sammen 7 Ringer, nemlig No1 udj Wester Smaaeholmen som ligger til Merdöe, No 3 paa Öster Smaaeholmen liigeledes under Mærdöe, No4 No5 og No6 behöves at indsættes under Ræwesandslandet, Grunden henhörende under Færrewig gaard No7 skal indsættes på Wadschiæret som henhører under Josöen, Herved at observere; ar Ringerne No 2, No 4 og No 5 maa være af de störste Ringer hvor det for Skibene meest paa ankommer, No 1, No 3 No 6 og No 7 bliver middelmaadig, dog effter de Maal som Hans Kongelige Majts Allernaadigste Forordnings = det 2det Capits = 1. art foreskriver, Alle fopr beskrevne Stæder blev som melt af Commissionen udviist og med Kalck paa strögen.-

Og som ey videre med Havnernes efttersiun her paa Stæde var at observere, saa blev Commissionen her i Formiddag for saa vidt slutted, indtli Eftermiddagen.  Da den forföyede sig ind eftter till Sandwigen fra Mærdöe 1/8 Miil, udj denne Havns Distance er ingen goed og paalidelig Ankerbund, förend mand kommer indenfor Lars Hafsöens huus, eller Spillemands-odden kaldet, dybet udenfor Sandwigen hvor Skibene ad ordinair gaaer til Ankers er mellem 12 til 17 Favner goed Ankerbund opgaaende til Sandwiigen og afgaaende til Österlandet indtil man kommer midt i Renden, der dybet befantes at være 30ve  Favner.  Paa bemtr Sandwiigen forn fandtes at være indsat 3de Ringe, hvorom forhen er meldet at samme tilhörer Sr. Christen Clausön Bang, den ene indsat paa Spillemands=Odden, den anden midt paa Sandwiigen liige innd for Lars Jörgensens Huuse *, og den 3die ved Jens Mathiæsöns huuse, den förste af disse Ringer maae forbædres og de andre 2de  er for nærværende tiid udj brugbar stand.  Nock befandtes liige over for hitmeldte Sandwiigen udj Ring Skiæret ved Torgius Holmen indsat en liden Ring som er tiennlig for de Skibe  der vil gaae til Seyle fra Sandwigen med Österlige Vinde, Samme Ring er Madame Peder Jacobsön i Torgius Holmen tilhörende.  Udj Farvandet imellem Sandwwigen og Colbjörns=Tangen som kaldes Galtesund er ingen paalidelig Ankerbund, hvor Skibe kand gaae til Ankers, undtagen i Bugten af Hellewig hvor Skibe kand ligge Vinterleye,- Og som for denne Dag udj for om skreven Havner for Commissionen ey viidere  var at i agttage, blev den slutted og udsat til i Morgen som er den 7de Novembris at foretages  udj Colbiörnswiigs Havn.

Efter at Commissiionen for denne Dag saaledes var slutted, giorde Jeg Gabriel Christiansön til Sr Christen Clausön som tilstedeværende eftterskrevne 2de Spörsmaaler, og derpaa var hans positive Svar begierende:  1te At som hand er Eyeren af de for om skrevne 8te Ringer, om hand de udj samme tal bröstfeldige Ringer vil Reparere og stedse holde udj forsvarlig Stand, Saa og om hand duj allerunderdanigst fölger af de paaberaabte Salig H˙loflig Ihu Kommelse Kong Friedrich den fierdes Brev dateret 2den November 1705m vil endnu bekoste og indsette de udj Merdöe Havn og dens Circumference saa som Ræwesand og Wadschiæret til sammen 7 Ringer, hvor de 3de skal være af det störste Maal og de 4ve af det mindre Maal, liigesom det udj Hans Kongel Majts allernaadigst er befalled, item at hand og stedse holder de nye Ringer  vedliige, i fald nogen bröstfeldighed paa dem kunde skee, og om det skulle skee at fleere Ringer end for nærværende tiid er observeret, höynödvendig  skulle behöves,  da samme Liigeledes at lade bekoste? Hvor til Sr Christen Clausön svarede: at saasom hand haver til forhandlet sig de forhen udj Havnen indsatte 8te Ringer, af den Mand som eftter Kongelig tilladelse samme Ringer, tillige med saa mange fleere som fornödigens at indsette var bevilget, og som denne goede Foranstaltning eftter Hans Kongl Majts aller naadigste Forordning angaaende Ringers Indsettelse udj alle Havner i Norge alleene har sit hensigt til de Seylendes sickerhed for Skib og Godsets frelse udj Havnerne, saa paatager hand sig de  behövende Ringer at bekoste og indsette, eftter det udj Forordningen foreskrevne Maal, samt alle Ringerne stedse  at vedligeholde og om udj fremtiden fleere skulde enröediges, da dem ligesaa at indsette, udj den allerunderdanigste  formoedning at hand af vedkommende nyder ald assistence  og hielp til Ringe=pengers erholdelse af de Skibe som sig af Ringerne goedvillig vil benötte.  2det Spörsmaal:  At som udj Hans Majts Forordning  af 16de Septbr 1735, det 2det Capit 5 art. allernaadigst meldes hvad Landlov Brygge=penge ved Kiöbstæderne angaar, saa og de der med noget  særdelis Privilegium maatte være benaadet, da skal det dennem  baade i henseende til Betalingen for Ringernes Brug , saasom elolers i alt forblive saaledes som hidentil brugeligt og bevilget været haves.

Da som der befindes udj Hans Formands aller naadigst  meddeelte Brev af 2den Novembr 1705  at være tillagt 3 sk Danske af hvert Skib  som sig af Ringerne godvillig  ville betiene, og den seenere allernaadigste forordning af 16de Septbr. 1735 dens 3die art. udj det 8 Capit, allernaadigst paabyder, at af de store Skibe som er paa 100de Læster og der over skal betales 48 sk naar de udj Ringerne fortöyer deris Skibe, og af de Smaae som er under 100de Læster 32 sk naar de fortöyer, mens naar begge sorts Skibe ickuns bruger Ringerne til at Varpe eller at giøre Spring, da ckun at betale halv saa meget, Saa Qæstio bliver da denne, om Sr. Christen Clausön vil holde sig til 1te Kongelige Brev af 2den Novembr,1705, eller til den seeneste udgangne Forordning av 16de Septbr. 1735?  Hvor til hand Svarede saaledis:  at hvor vel der vil inggaae en Considerabel Summa penger for alle de Ringer blifver indsat som fornödigens, der blifver tilsammen 15 at indsette og vedliigeholde, saa for at disse kand blifve egal med alle de andre Havner udj Norge, saa erklærer  hand sig herved: at hand med Ringe=pengernes Betaling eftter den seniste Forordning av 16de Septbr. 1735 vil allerunderdanigst være fornöyet.  Saaledes blev da Commissionen for denne dag Slutted.

Den 7de Novembr. Indfandt Commissionen sig udj Colbiörnswig......

Saaledis at være forfatted og Passeret, bekræfttes under Vore hænder og hos trögte Signetter Actum utsupera Udj Byefoged Taulovs absence som Constitue red fuldmægtig

                                G. Christiansön                                            J.J. Niemann                                        L. Bertelsön

 

* Dette må være ringen på Martheskjær.

Et annet resultat av kommisjonens arbeid var utferdigelse av en Instruction for Havnefogden udj Arendals Tolderies District Petter Matheisen Bög, datert Arendahl udj 10de November 1736 og undertegnet av G. Christiansön og Udj byfoged Taulovs absence som Constituered fuldmegit J.J.Niemann.

Instruksen innehold detlajerte bestemmelser om virksomheten i havnen, anleggelse av kaier og bryggeanlegg, losseplasser for ballastjord, vedlikehold av gamle sjømerker, forbud mot falsk fyrblinking osv.osv. Om fortøyningsringene sier instruksens artikkel 10:

...Om nogen fleere Ringer, end som allereede er indsat og skal indsettes til de Seylendes nötte, höynödvendig behöves, hvor ingen gamle og paalidelige fastheder udj havnerne er at faae....Det bliver nöye at paase, at ingen af de gamle fastigheder blivfer Ruineret, men at samme vedliigeholdes, lige som udj Forordningen det 2det Capitel om Ringerne allernaadigst er anbefalet.

Ligesaa vil eftersees at Stæderne hvor Ringerne til de Seylendes Nötte er indsat, eftter de der over tagne forretninger skal indsettes, saa vel for Toldstædet, som paa Udhavnerne, icke blifver bestued med Trælast eller bebygd, end skiönt particulaire Eyere tilhörer Grunden hvor Ringerne er indsat, paa det at ingen Ring, skal være, de Seylendes Comodite og Skibers Sickerhed til nogen hinder udj Haverne.

Havnefogden påtegnet instruksen slik:

Ligelydende Instruction er mig i original Leveret, som med hörsomhed og med fliid skal blifve eftterlevet.

                                                                                P.M.Böeg.

 

Av de tre ringene kommisjonen kartla, er ring nr 3 den som er best bevart i dag.  Den står i den den delen av Sandvigen mot nord som kalles Holla, like ved nåværende Sandvigveien nr 181.

 

Fortøyningsringen i Holla, januar 2008. Diameter 50 cm.

Av ring nr 2, som står på Martheskjær, er bare øyet bevart.  Ringen er sannsynligvis blitt fjernet i forbindelse med opparbeidelse av ny brygge i 1950-årene.  Ring nr 1, som altså skal stå på den såkalte  "Spillemannsodden", lar seg i dag ikke lokalisere, men stod sannsynligvis i nærheten av "Vakta", dvs. nåværende Sandvigveien nr 221.

For nærmere redegjørelse om Ringkommisjonens arbeid og fortøyningsmetodenes historie, se Jan G. Langfeldt:  De gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund og fortøyningsfestenes historie, Kristiansand 2008.

Tilbake