Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal - Aviser og tidsskrifter

 

Den vestlandske Tidende

 

Den vestlandske Tidende var byens første - og lenge enerådende - avis. Den utkom som Den vestlandske Tidende fra 1832 til 1895, deretter som Vestlandske Tidende fra 1895 til 1966, og deretter som Sørlandske Tidende. I 1973 gikk Sørlandske Tidende sammen med Christianssands Tidende, og tok førstnevntes navn. Utgiversted ble da Kristiansand. Avisen innstilte virksomheten i 1975.

Avisen ble første gang presentert gjennom innbydelse til tegning av abonnement i Morgenbladet 28. mars 1832.

Morgenbladet den 28. mars 1832
med subskripsjonsinnbydelse for Den vestlandske Tidende.

Innbydelsen lyder som følger:

Subscriptions-Plan

I Haab om kraftig Medvirkning af dannede Medarbeidere agte Undertegnede at udgive et Blad under Navn af

"Den vestlandske Tidende",

En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder.

Dette Blads Tendents vil vorde mercantilsk, politisk og æsthetisk.

De vigtigste og interessanteste Handels- og Skibs-Efterretninger fra Udlandet ville blive meddeelte saa hurtigt som muligt, da Arendals nære Beliggenhed ved Havet og dets betydelige Skibsfart giver fortrinlig Anledning til at erholde saadanne Efterretninger ved Skibsleilighed næsten til enhver Aarstid.  Udgiverne meddele af politiske Nyheder kun saadanne, som mottagne ved Sklibsleilighed, kunne interessere ved deres Nyhed eller Vigtighed, og som ei i Forveien ere optagne i de øvrige politiske Blade.  Derimod vil Bladet ved enhver Maaneds Ende tillige indeholde en kort Udsigt over eller et Uddrag af de i dette Mellemrum indtrufne interessante politiske Begivenheder.

At levere originale Stykker af æstetisk Indhold, Oversættelser og Uddrag af fremmede Forfatteres Arbeider, hvis Indhold og Omfang maatte egne sig for Bladet, skal ogsaa være Maalet for Udgivernes Stræben.

Med Taknemmelighed modtage de Bidrag af almeen nyttigt og interessant Indhold, saavelsom beviislige Ytringer om det Offentlige, eller om enkelt Personers mislige Færd, hvilke Dhrr. Forfattere ville indsende under Adresse til "Redactionen for Bladet den Vestlandske Tidende i Arendal".  Fornærmelige og ugrundede Angreb, stridende mod Trykkefrihedsloven, vorde derimot ei indrykkede.  Hvis der ønskes eller tillades, besørge Udgiverne tillige Ortographien eller Stilen retter i de indsendte Bidrag.

Blader, der udkommer, saalænge Dampskibenes Fart varer, hver Tirsdag og Fredag, og om Vinteren hver Tirsdag og Løverdag, vil udgjøre 1/2 Ark i stort Format og blive trykt med samme Sort Typer, som denne Subscriptionsplan.

For Indenbyes-Abbonenter bestemmes Prisen for Halvaargangen til 1 1/2 Spd., der erlægges forskudsviis; Udenbyes-Abbonerere betale tillige den Porto, som efter indgiven underdanigst Ansøgning naadigst maatte vorde bestemt for Bladets Forsendelse med Posterne.

Vort Ønske saavelsom Formaalet for vor Virken skal stedse være at tilfredsstille et dannet og retsindigt Publicums Fordringer med Hensyn til vort Blad, hvis Hovedøiemed er: at nytte og fornøie.

Arendal, i Marts Maaned 1832.

                                                  N.F. Hald                 N.M. Aalholm
                                                Cand. Theol.

 

Den vestlandske Tidende No 1 Første Aargang - 31. juli 1832.

En god oppsummering av avisens første år gis i Andreas Jensens Større Forretninger i Arendal, utgitt på A.M.Hanches Forlag i Kristiania 1906 som tillegg til avisen.  Andreas Jensen var dispasjør og overlærer ved Arendals off. Høiere Almenskole, og hadde i en periode vært Vestlandske Tidendes eier og redaktør.

"Vestlandske Tidende" er en af Norges ældste Aviser - den udkom første Gang 31. Juli 1832 - og er altsaa over 70 Aar gammel.

Bladets Grundlægger og første Eier var N.Chr.Hald - død som Sognepræst til Ringebu og Provst i Provstiet.  Han solgte det imidlertid efter et Par Aars Forløb til N.M.Aalholm, død som forhenværende Adjunkt ved Arendals Skole - i  Litteraturen bekjent under Pseudonymet Theodor Reginald, hvis Fortællinger i sin Tid gjorde megen Lykke.

Allerede i 1835 overdrog han det til Bogrtrykker L.A.Krohn, der have trykt Bladet lige siden dets første Begyndelse.

I 1856 solgte denne det til T.D.Hjorthøy, der igjen i 1874 solgte det til et Konsortium med Dyrlæge Samuel Olsen som Disponent.  Aktierne samledes imidlertid paa færre og færre ( tilsidst kun 3) Hænder.  I 1893 overtoge Disponentstillingen af O. Abelsæd, der nu eier det sammen med Ludv. Olsen ( en Brodersøn af ovennævnte Samuel Olsen).

Bladets første Redaktør var Nils Matias Aalholm. der imidlertid allerde efter 4 Aars Forløb fratraadte denne Stilling, mens han dog i længere Tid vedblev at levere Bidrag til Avisen.  Senere havde Adjunkt C.B.Heyerdahl (død som Postmester i Arendal) Redaktionen, om end ikke navngiven.

Efterat Hjorthøy havde kjøbt Bladet, var han selv baade Udgiver og Redaktør, i sidste Egenskab assisteredes han af forskjellige, blandt andet af Rektor Smith, Løitnant i Marinen, senere Kommandørkaptein Chr. Ihlen og Overlærer Salvesen.

I 1865 overdroges Redaktionen til nuværende Dispachør og Overlærer Andreas Jensen, der i 20 Aar var knyttet til Bladet.  Efter ham overtog den nuværende Redaktør Abelsæd Redaktionen - der i 1894 tiltraadtes af Overretssagfører Knut Stang, en stærkt politisk interesseret Mand, der førte en fortræffelig Pen.  Især var han som litterær Kritiker særlig begavet.  I sin korte Arbeidstid erhvervede han sig mange Venner og betydelig Anseelse i journalistiske Kredse.  I Januar 1901 tiltraadtes Redaktionen af den endnu i samme virkende John Vemmestad.

Bladets Titel var først "Den vestlandske Tidende", og den udkom i de første 20 Aar i et meget lidet 2-spaltet Format.  Fra 1882 har den været Dagblad, og fra 1895 har den havt sit nuværende Udseende - i det Aar fik den ogsaa sit nuværende Navn.

Bladet var i lange Tider et udpræget Sjøfartsorgan, og fraregnet de specielle Sjøfartsorganer er det vel det første Blad, der jevnlig har bragte Artikler angaaende det egentlige Sjøvæsen.

Særlig var dette tilfældet under Dispachør Jensens Redaktion - forøvrigt skriver denne fremdeles Artikler til Bladet, ligesom Skibsreder Axel Smith leverer de velrenomerede, regelmæssige Oversigter over Fragtmarkedets Stilling.  Ligesaa leverede Dispachør Brønlund lige til sin Død 1904 stadig Artikler til Bladet.

Bladet begyndte tidlig at holde sine Læsere à jour med den udenrigske Politik, og det er ganske interessant at se, hvormeget Arbeide der i den Henseende blev lagt paa Bladet i den ældre tid, da forholdene lagde adskillige Hindringer i veien for den Side af Jornalistikken.

Naar Bladet i den store Strid stillede sig decideret på Wergelandsvennernes Side, kan maaske Aarsagen dertil delvis søges i, at Henr. Wergeland var en fortrolig Ven af Engebret Hald, Broder af Bladets første Eier.  Han var Gjæst hos Hald på Barbogaarden, og de korresponderede ikke saa lidet med hinanden.

Forøvrigt har Bladets ældre Aargange en ganske væsentlig Interesse ved den iltre Skriftvexling, som fandt Sted i dets Spalter imellem - dels navngivne, dels anonyme Indsendere.  Disse krydredes undertiden til Læsernes store Moro ved Trykfeil, der listedes ind af en af Bladets Typografer, der var mere skøieragtig end samvittighetsfuld.  Det var ham, som en Gang lod daværende Toldkasserer, senere Statsraad O.V.Lange, i en ivrig Avisstrid med stor Indignation udtale, at han "var en Hader af tomme Flasker" ( selvfølgelig mente L. Floskler).  Af den art præsterede den omtalte Typograf adskilligt.

I politisk Henseende har Vestlandske Tidende altid hævdet afgjorte konservative Anskuelser.  Det har den gjort, lige fra det første Øieblik, der egentlig kunde være Tale om politiske Partier i Landet, og det gjør den endnu.  Den har vundet større og større Udbredelse i de senere Aar, saaledes at den nu er det mest udbredte konservative Dagblad mellem Bergen og Drammen.

 

Vestlandske Tidendes redaksjon og trykkeri på hjørnet Østregate - Hylleveien, ca 1900. 
Fra Jensen:  Større Forretninger i Arendal

Aksjebrev i avisens nye eierselskap etablert etter frigjøringen i 1945.  Vestlandske Tidende kom
ikke ut i krigsårene 1943-45, etter ett mislykket forsøk på nazifisering av avisen.

 

 
Tilbake